LOGIN

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Energive ApS salg af el til erhvervskunder

CVR: 40308156 | Maglebjergvej 6, 2800 Kgs Lyngby | email: support@Energive.dk
Leveringen er til enhver tid underlagt de offentlige myndigheders krav.

1. Generelt
Nærmere oplysninger om Energives aftaletyper og priser m.v. kan ses på Energives hjemmeside, www.Energive.dk,
eller rekvireres ved henvendelse til Energive.
Energives indgåelse af aftale med kunden er betinget af, at Energive kan kreditgodkende kunden. Til brug herfor kan Energive
indhente oplysninger i CVR-registret, kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre mv.

2. Bestilling
Alle priser er inkl. afgifter og ekskl. moms. Priserne er dagspriser.
Når du handler med Energive.dk, indgåes aftaler på dansk.
Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, bedes du skrive til support@energive.dk

2.1 Børn og unge under 18 år
Du skal være fyldt 18 år for at handle på Energive.dk.

3. Definitioner

3.1 Elselskab
Selskabet handler el på kundens vegne, f.eks. Energive ApS.
Kunden modtager en regning fra sit elselskab til dækning af kundens elforbrug samt for afgift for transport af el samt afgifter
til staten.

3.2 Kunden
Din virksomhed.

3.3 Kundeaftalen
Aftale mellem kunde og Energive om levering af el til kunden, jvf. disse forretningsbetingelser.

4. Aftale om el-leverance
Disse forretningsbetingelser gælder i forbindelse med alle leverancer af el mellem Energive og virksomheden
(herefter benævnt “Kunden”).

Denne aftale omfatter hele forbruget af elektricitet på leveringsadressen/-erne, som angivet af kunden ved indgåelse af
aftale om elleverance.

Energive handler el på vegne af kunden på de nordiske elbørser for at sikre kunden lavest mulige elpris. Prisen kan derfor ikke
oplyses på forhånd, da elpriserne varierer time for time.

5. Forbrug og afregning
Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra kundens lokale netselskab. Måling af leveret el sker i henhold til kundens
lokale netselskabsregler.

Det påhviler kunden at aflæse elmåleren og meddele netselskabet det faktiske forbrug i henhold til netselskabets
betingelser.

6. Korrektion af betalinger
Energive fastsætter a conto-betaling på baggrund af kundens oplysninger om forventet elforbrug samt oplysninger fra
kundens lokale netselskab.

For skabelonaflæste kunder modtager Energive en opgørelse over kundens forbrug én gang årligt fra kundens
lokale netselskab.

På baggrund heraf kan Energive opgøre kundens faktiske forbrug i forhold til a conto-opkrævet forbrug.
Hvis der er opkrævet for lidt i forhold til det faktiske forbrug, opkræves differencen sammen med næstfølgende a
conto-betaling. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det overskydende beløb i den efterfølgende a conto-betaling.
Ved ophør af kundeforholdet modtager kunden en slutopgørelse snarest muligt og senest tre måneder efter, Energive har
modtaget slutaflæsning fra kundens lokale netselskab.

Energive foretager refusion eller opkrævning af evt. for meget eller for lidt opkrævet a conto-betaling, forudsat at
beløbet overstiger 50,- kr.

Udbetaling af restbeløb kan ske gratis ved overførsel direkte til kundens konto, såfremt kunden oplyser kontonummer ved
udmelding.

Kunden skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller
netselskabets korrektion af måledata efter målerfejl.

7. Ændringer i forbrug
Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette Energive om forhold, som kan have betydning for Energive.
Det gælder f.eks. større ændringer i kundens elforbrug o.l., f.eks. hvis kunden installerer nye, store maskiner på
fabrikken, væsentligt flere computere på kontoret eller skifter til/fra elvarme.
Det samme skal meddeles til kundens lokale netselskab.
Manglende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse.

8. Flytning
Kunden har pligt til hurtigst muligt at informere Energive ved adresseændring. Både til- og fraflytning skal meldes til Energive
senest tre dage før flyttedatoen og gerne så tidligt som muligt, dog tidligst to måneder før flyttedatoen.
Modtages flytteoplysninger senere, vil der opstå et internt forhold mellem udflytter og indflytter som de to parter skal håndtere
uden Energives og netselskabets deltagelse.

9. Levering og måledata
Det er en forudsætning for, at Energive kan levere el til kunden, at kunden er tilsluttet det kollektive forsyningsnet via en aftale
med sit lokale netselskab samt til enhver tid lever op til netselskabets betingelser.
Hvis kunden allerede modtager el, bør dette ikke være et problem, og kunden skal ikke foretage sig yderligere, idet netadgang
og transport af el blot fortsætter fra det lokale netselskab.

Det er netselskabets måleudstyr og aflæsninger, herunder selvaflæsninger, der danner grundlag for afregning.
Såfremt måleværdier mangler eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et beregnet forbrug, bl.a. baseret på kundens
tidligere forbrug.

Energive ApS er berettiget til på vegne af kunden at rette henvendelse til netselskabet, som foretager måling af elforbruget hos
kunden, hvis kunden eller Energive ApS har formodning om, at de foretagne målinger ikke er korrekte.
Henvendelser om afbrydelser skal rettes til Energive ApS. Andre forhold vedrørende elkvaliteten skal rettes til kundens
lokale netselskabet. Det er kundens lokale netselskab, som er ansvarlig nettekniske forhold.

10. Pris og betalingsbetingelser
Energive handler el på vegne af dig direkte på markedsvilkår. Afregning sker a conto op til fem måneder forud, baseret på
dit forventede årsforbrug.

11. Tilmelding
Når du har tilmeldt dig og er blevet oprettet som bruger, kan du følge dit forbrug samt foretage ændringer i
betalingsoplysninger på selvbetjeningssiden. Betaling foregår med betalingskort via selvbetjeningsiden eller Betalingsservice
og/eller leverandørservice.

Hvis du vælger kortbetaling accepterer du, at vi automatisk afregner fremtidige a conto-betalinger fra det angivne
betalingskort. Næste rate hæves automatisk fra dit betalingskort, inden saldoen på din konto hos Energive passerer 0,- Kr.
Det er din pligt som kunde at sørge for, at dine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, således at en betaling ikke
fejler når vi hæver næste a conto-rate.

Hvis du mister dit betalingskort eller får et nyt, er det vigtigt , at du opdaterer dine betalingsoplysninger via selvbetjeningsiden!
Herved sikres at saldoen på din konto hos Energive forbliver positiv.

Hvis saldoen på din konto er negativ i mere end syv dage eller med mere end 100 kr, kan Energive stoppe for vores leverance
af el.

12. A conto-afregning
Første afregning er et fast beløb, som angivet for det valgte produkt, eftersom vi ikke kender dit årsforbrug på
faktureringstidspunktet. Der vil blive korrigeret på næstkommende faktureringsperiode, efter vi har modtaget måleraflæsning fra
dit lokale netselskab.

Efterfølgende a conto-betalinger beregnes som periodens andel af dit forventede årsforbrug til en estimeret elpris svarende
til forbruget fra dit forsyningspligtselskab.

Dit forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra dit lokale netselskab. Endelig afregning af kundens faktiske forbrug
sker ved årsafregning baseret på måleraflæsninger som Energive modtager fra kundens lokale netselskab.
Efter aflæsninger af forbruget hos kundens elmåler, foretager Energive korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og
samtidig tilrettes fremtidige a conto- opkrævninger. Energive forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre a
conto-opkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til Energives forventninger.

13. Betaling
Den angivne pris er inklusiv offentlige afgifter samt netafgifter. Statsafgifter og netafgifter og er ekskl. moms,
A conto-beløbet trækkes automatisk på forfaldstidspunktet, som fremgår af fakturaen. Rettidig betaling forudsætter, at du
holder dine kortoplysninger opdateret på selvbetjeningsiden.

Ved forsinket betaling tilskrives renter i henhold til Rentelovens bestemmelser. Herudover må kunden påregne, at der påløber
yderligere omkostninger, såfremt kunden ikke reagerer på første betalingspåmindelse, eller det bliver nødvendigt indlede retslig
inkasso. Endvidere forbeholder Energive sig ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med misligholdelse.
Energive forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage kreditvurdering af kunden.

På baggrund af denne kan Energive kræve sikkerhed, forudbetaling eller – forud for leveringsstart – træde tilbage fra
aftalen. Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser som Energive leverer i henhold til leveranceaftalen.
Meddelelser mellem dig og Energive sker elektronisk og via e-mail. Hvis du ændrer e-mailadresse, skal du straks give besked
til Energive via selvbetjeningssiden.

Kundeforholdet bliver automatisk forlænget, indtil kunden opsiger sin leveranceaftale.
Ved ophør af kundeforhold udformer Energive en slutopgørelse på baggrund af kundens eller netselskabets aflæsning.
Dette sker hurtigst muligt, dog senest seks uger efter, at Energive har modtaget information fra netselskabet.
Kunden skal gennem netselskabet sørge for at sikre Energive de måleværdier, som er nødvendige for at Energive kan
foretage afregningen korrekt.

Ved manglende informationer er Energive berettiget til at afregne a conto, efter et forventet elforbrug i perioden. Hvis
afregningen af elforbruget er fejlagtig, refunderer Energive det for meget betalte beløb eller opkræver for lidt betalte beløb. Det
gælder f.eks. ved fejl i aflæsning, forbrugsberegning, kontering, målerfejl, brug af ukorrekt målerudstyr o.l. Som afregningsfejl
anses også fejl i skønnet årsforbrug som følge af, at aflæsningen ikke er modtaget eller registreret. Energive kan kræve
regulering af det afregnede for en periode, hvori fejl kan påvises. De almindelige forældelsesregler gælder. Fejl kan også være
fejl i skønnet forbrug som konsekvens af manglende indberetning.

Regulering af en leveringsperiodes endelige afregning eller slutopgørelse kan kræves for den periode, hvori fejlen kan
påvises, idet de almindelige forældelsesregler dog finder anvendelse.

Fakturaer og kvitteringer for tidligere indbetalinger kan ses på selvbetjeningssiden.
Hvis du får ny e-mailadresse eller flytter, skal du give Energive besked om din nye adresse.
Ved overgangen til Engrosmodellen giver kunden samtykke til at Energive ApS fortsat må gennemføre den eksisterende
betalingsaftale. Ved overgangen til Engrosmodellen ændres der principielt ikke noget ved den eksisterende betalingsaftale som
kunden har med Energive ApS, og det deri indeholdte samtykke bortfalder ikke som følge heraf. Et samtykke kan ikke
tilbagekaldes fra kundens side.

14. Fortrydelsesret
Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret.

15. Periode og opsigelse
Perioden for aftalen er angivet i aftaledokumentet og/eller på ordrebekræftelsen. Der er løbende + en måneds
opsigelsesvarsel efter endt aftaleperiode. Dog tager det min. 15 hverdage at skifte væk, da vi er underlagt
markedsbetingelser. Du kan opsige aftalen enten via e-mail til support@Energive.dk – Meddelelsen skal
indeholde oplysning om kundenummer, navn og adresse. Såfremt kunden bryder med sin kontrakt vil der være
et brudgebyr på det resterende estimerede kwh forbrug i aftaleperioden opgjort til 8 øre pr. kwh estimeret i
restperioden.

16. Fuldmagt
Den virksomhed, der indgår aftale om levering af el fra Energive skal være registreret hos netselskabet på
installationsadressen (den virksomhed som står på regningen fra netselskabet).
Den enkelte person, der på vegne af den pågældende virksomhed indgår aftalen med Energive, skal have fuldmagt fra
virksomheden til at indgå aftalen.
Energive gives fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for kundens netselskab,
herunder fuldmagt til at Energive indhenter de nødvendige oplysninger til brug for leverandørskifte, samt at Energive
foretager leverandørskifte på vegne af kunden.
Energive gives fuldmagt til at elleveranceaftalen overføres med kunden ved flytning til ny adresse. Hvis kunden ikke teknisk kan
flytte sin aftale med til sin nye adresse, f.eks. hvis kunden ikke længere har egen måler, betragtes aftalen som opsagt af
kunden.

Såfremt kunden ved tilmelding er bundet til en anden elleverandør, har Energive fuldmagt til at foretage leverandørskifte ved
førstkommende mulige dato efter udløb af bunden aftale. Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med aftalen.